TAGEM Ar-Ge Destek Programı 2020 Yılı Proje Çağrısı (Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2020)

  AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. PROJE ÇAĞRISI (Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2020 Saat 18:00) Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır. Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında; a) Üniversiteler, b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları, ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır. Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir. Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Tipleri Öncelikli Konu Grupları Bakanlık Destek Üst Limiti (TL) Bakanlık Destek Oranı (en fazla %) Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri I. Grup 300.000 100 Sivil toplum kuruluşları I. Grup 300.000 70 Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç sermaye şirketleri) I. Grup 300.000 70 II. Grup 1.000.000 I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir. Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir: Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir. Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir. Program ve başvuru hakkında daha detaylı bilgiye Proje Hazırlama ve Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. BAŞVURU USULÜ Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 16. Çağrı kapsamında Proje başvurusunda bulunmak için http://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet sayfasında bulunan dokümanlar indirilerek doldurulmalı ve aşağıda belirtilen gerekli diğer belgeler ile birlikte başvuru klasörü (resimdekine benzer) içerisinde TAGEM’e iletilmelidir. Başvuru klasörü aşağıda belirtilen form ve belgeleri içermelidir: a) Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Üst Yazısı TAGEM’e hitaben yazılacak olup internet sayfasında yer alan üst yazı örneğinden yararlanılabilir. b) Proje Formunun Tüm Bilgi ve Eklerin Yer Aldığı CD’si ve Yazıcı Çıktısı Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır. Proje Formu hazırlanırken standart formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır. Sayfa yapısında; kenar boşlukları tüm yönlerde 2,5 cm olmalıdır. Ana ve alt başlıklar Arial ve koyu, yazı gövdesi Arial ve tek satır aralıklı olmalıdır. Tüm yazılar 11 yazı tipi boyutunda olmalıdır (şekil, grafik, tablo ve matematiksel ifadeler için okunabilirliği artırmak amacıyla yazı tipi boyutu değiştirilebilir). Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje formunun dijital kopyası ve “Bütçe Hazırlama Tablosu”nun bulunduğu Excel dosyası bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine “Proje Formu” ve projenin ismi yazılarak başvuru klasörüne eklenmelidir. c) Proje Formu (Kör)’nun CD’si İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı kör proje formunun Word hali bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine “Proje Formu (Kör)” ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir. “Proje Formu (Kör)” ün yazıcı çıktısı ise gönderilmemelidir. d) Özgeçmişler Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların her biri için 5 sayfayı geçmeyecek şekilde kısa ve sadece konu ile ilgili başlıca yayınlarının listesinin yer verilen özgeçmişler eklenmelidir. Özgeçmişler için şekil formatı belirlenmemiştir. e) Ortaklık beyannamesi I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde haricindeki yapılacak başvurularda proje ortağı bulunması zorunlu olduğundan bu beyanname doldurulmalı, tüm ortak kurum yetkililerince imzalanmalı ve proje klasörüne eklenmelidir. “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmadığından ancak projede ortaklık bulunması halinde bu beyanname hazırlanarak proje klasörüne eklenmelidir. f) Proforma faturalar/teklif mektupları ve teknik şartnameler Her bir mal alımı kalemi için piyasa gerçek fiyatlarını gösterir birer proforma fatura/teklif mektubu (fotokopileri yeterlidir) proje klasörüne eklenmelidir. g) Hizmet alımı belgeleri Her bir hizmet alımı kalemi için proforma fatura, teklif mektubu, sözleşme ve benzeri belgeler (fotokopileri yeterlidir) proje klasörüne eklenmelidir. h) Etik kurul izin belgesi Bu belgenin gerektiği projelerde eklenmeli, temini gecikeceği durumlarda gecikme sebebi belirtilmek suretiyle en geç proje sözleşmesi imzalanmadan önce ibraz edilmelidir. i) Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopileri Başvuruda bulunan özel sektör ve/veya proje ortağı özel sektör kuruluşları için başvuru klasörüne eklenmelidir. j) Proje yürütücüsünün öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesinin/diplomanın noter onaylı örneği ile nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi Resmi kurumların web sayfasından - örneğin üniversiteler - unvan/öğrenim bilgileri tespit edilebilen proje yürütücüleri için noter onayı aranmayacaktır. Ayrıca proje yürütücülerinin nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi başvuru klasörüne eklenmelidir. k) Proje yürütücü kurumun veya proje ortağı kurumun personeli olmayan Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar varsa çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesi Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar, proje yürütücü kurum/kuruluş veya proje ortağı kurum/kuruluşun personeli olmak zorunda değildir. Ancak bu durumda olan proje yürütücüsünün ve yardımcı araştırmacıların çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesi almalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir. l) Yürütücü kurumu özel sektör kuruluşları olan projelerde kuruluşun 2019 yılı net satış tutarını (ciro) gösterir belge Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki yılında cirosu Bakanlıktan talep ettiği destek miktarının altında olan özel sektör kuruluşları destek programına başvuruda bulunamayacağından 2019 yılı cironun en az Bakanlıktan talep ettiği destek miktarı kadar olduğunu ispatlayan vergi dairesinden alınmış/onaylatılmış 2019 yılı net satış tutarını (ciro) gösterir belge başvuru klasörüne eklenmelidir. m) Yürütücü kurumu özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşu olan projelerde (tarım ekonomisi konularındaki projeler hariç olmak üzere) projeyi yapabilecek ve çıktılarını ticarileştirebilecek fiziksel altyapıya (bina, laboratuvar ve üretim ile ilgili makine teçhizat) sahip olunduğunu gösterir demirbaş kayıtları ve fotoğraflar Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart formatlara bağlı kalınmalı ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır. Lütfen proje başvurunuzu hazırlamadan önce “Proje Hazırlama ve Başvuru Kılavuzunu”, 12/3/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ”i (Tebliğ No: 2019/65) ve Bakanlık Makamının 06.08.2020 tarihli ve 2173949 sayılı Oluru ile yürürlüğe giren “Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinde Uygulama ve Harcamalara İlişkin Usul ve Esaslar”ı dikkatlice okuyunuz. BAŞVURU ADRESİ Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, 06800, Çankaya/ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı (örneği mevcuttur) ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. BAŞVURU TAKVİMİ 16. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına bu kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanır. Başvuru yapılabilecek son tarih 09 Ekim 2020 Cuma günü saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.