Projeme Fon Arıyorum

  

Teknoloji Transfer Ofisleri buluşçuları, yenilikçiler ve girişimcilerin, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesini, bunun toplum, ülke ekonomisi ve üniversitesinin faydasına dönüştürülmesi şeklinde değer yaratma zinciri olarak tanımlanmaktadır.Bu Kapsamda projenizin destek fon bulması için;

Samsun Omü-Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırmacılara, sanayiciye ve akademisyenlerimize ulusal ve uluslararası arenada hangi fonların, desteklerin olduğunu, sizin için takip ediyor ve araştırıyoruz
Araştırma programlarının başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek, projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlıyoruz.

 

ÖZEL SEKTÖR, KOBİ ve SANAYİ

Kobi ve Sanayinin kendi teknolojisini kendisinin üretebilmesi, teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolay ve anlaşılır bir şekilde ulaşabilmesi  için üreticiler ile üniversiteler arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması gerekmektedir.

Tüm bunların olması, ülkemizin teknoloji ve bilginin merkezi olması amacıyla faaliyetini sürdüren Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak; projelerinizi hayata geçirmenizde aşağıdaki iki yöntemi kullanıyoruz.

1 - Üniversitede geliştirilen araştırmalardan, sanayiye uygun olanların, sanayiyle buluşturulup,sanayinin ihtiyacına uygun hale getirilerek projelendirilmesi

2-  Sanayinin ihtiyacının, üniversitede bu konuda uzmanlığı olan araştırmacılara aktarılıp projelendirilmesi.

 

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destek Programı

Genel Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Akademik

Sanayi

Kamu

Girişimcilik

Bilimsel Etkinlik

Bilim ve Toplum

 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

İhracat Destekleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları

Hizmetler Sektörü Destekleri

Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Başvurabileceklerim

Uygulanmakta Olanlar

Geçmiş Destekler

Destekler Hakkında

 

TTGV DESTEKLERİ

TTGV NEDİR?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.

Türkiye  Cumhuriyeti  ve  Dünya  Bankası  arasında  imzalanmış  olan  bir  uluslararası  borç  anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş Vakıf statüsüne sahip 4 Vakıf'tan biridir.

TTGV Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar ile ilgili tüm mevzuatına tabidir.

Özel sektör ve kamunun özel sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya geldiği TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve yenileşmenin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır. TTGV faaliyetlerinde kar amacını öncelikli bir hedef olarak gözetmez. Faaliyetlerden sağlanan tüm gelir TTGV'nin giderlerinin karşılanması ve mevcut destek programlarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

 

TTGV DESTEK ÇEŞİTLERİ

  •  Ar-Ge Proje Destekleri
  •  Çevre Proje Destekleri
  •  Stratejik Odak Konuları Projeleri

 

Ar-Ge Proje Destekleri

 

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

Destek Amacı: "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi  projeyi  gerçekleştiren  firmada  kalmak  üzere,  ticari  değeri  olan  ürünlerin  elde  edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.

 

Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.

 

Ticarileştirme Projeleri Desteği

Destek Amacı: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Hedef Kitle: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri.

 

Destek Mekanizması:  Üst limiti 1.000.000 ABD Doları  olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

 

İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)

Destek Amacı:  Vakfımızın  desteklediği  projelerin oluşturduğu  portföyde  ülkemiz için  öngördüğü değerle   orantısız   temsil   edildiği   değerlendirilen   teknoloji   alanlarında   "Teknolojik   Ürün"   ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme    faaliyetleri        desteklenmektedir.

 

Hedef  Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım      şirketleri

 

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini

desteklemek  amacıyla  oluşturulan  desteğin  tamamı  geri  ödemeli  olup,  destek  miktarı  en  fazla

3.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır.

 

Çevre Proje Destekleri

 

Çevre Teknolojileri Desteği

Çevre Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir

 

Destek Mekanizması

Proje Süresi:

En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:

En fazla 1.000.000 ABD$

Destek Oranı:

Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:

1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:

TTGV Destek miktarının %6’sı

 

Enerji verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının  azaltılmasına  katkı  sağlanması  ve  sanayicinin  ilgili  faaliyetlerinin  teşvik  edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine  yönelik  uygulama  projelerinin  uygun  şartlarda  desteklenmesi  amaçlanmaktadır.  Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

 

Destek Mekanizması

Proje Süresi:

En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:

100.000 – 1.000.000 ABD$

Destek Oranı:

Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:

1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:

TTGV Destek miktarının %6’sı

 

Yenilenebilir Enerji Desteği

Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Destek Mekanizması

Proje Süresi:

En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:

En fazla 1.000.000 ABD$

Destek Oranı:

Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:

1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:

TTGV Destek miktarının %6’sı

 

Stratejik Odak Konuları Projeleri

Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP), ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler olarak tanımlanmıştır.

Ülkemizdeki  sanayi  kuruluşlarının  kendi  aralarında  veya  bir  üniversite  veya  kamu  araştırma kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları ve rekabet öncesi işbirliğine yönelik projeler de STOKP olarak değerlendirilir.

Bu  çerçevede;  yüksek  katmadeğerli  ve  ihracat  potansiyeli  olabilecek  teknolojik,  ya  da  sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katmadeğer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini  geliştirecek  yöntemlerin  oluşturulmasına  yönelik  çalışmalar,  yürütülen  veya geliştirilmesinde  yarar  görülen  araştırma,  teknoloji  geliştirme  ve  inovasyon  destek  faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve benzeri faaliyetler STOKP kapsamında desteklenir.

 

AB BAKANLIĞI DESTEKLERİ

AB Programları Hibeleri

Açık Çağrılar

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayın.

 

TKDK DESTEKLERİ

101

103

302

Online Başvuru